Book nu

Gæsteregistrering

Særlige oplysninger om dig som overnattende gæst


Virksomhed
Sinatur Hotel & Konference
Østerøvej 121
5800 Nyborg
CVR 55 60 28 16
(Vi er ejet af Danmarks Lærerforening)

Vi består af følgende seks hoteller:

  • Skarrildhus Sinatur Hotel & Konference
  • Haraldskær Sinatur Hotel & Konference
  • Sixtus Sinatur Hotel & Konference
  • Gl. Avernæs Sinatur Hotel & Konference
  • Storebælt Sinatur Hotel & Konference
  • Frederiksdal Sinatur Hotel & Konference
Ifølge dansk lov skal vi registrere alle gæster, som overnatter på vores hoteller. Disse oplysninger slettes automatisk efter 2 år.
 
For Danske statsborgere gælder 
I henhold til pasbekendtgørelsen stilles der krav om, at danske gæster skal registreres med angivelse af fulde navn, fødselsdato og bopæl. Hotellet kræver billeddokumentation for identitetsoplysningerne.
Regler om registrering af danske gæster findes i § 31 i bekendtgørelse nr. 2693 af 28/12/2021.
Sinatur Hotel & Konference anvender en elektronisk protokol til dette formål.
 
Derfor skal vi af dig som er dansk statsborger bruge følgende:
Fulde navn
Fødselsdato
Fast bopæl
 
Danske statsborgere skal fremvise billedID ved check ind. Det behøver ikke være et pas, det kan også være et kørekort.
 
For udenlandske statsborger gælder
I bekendtgørelse nr. 1206 af 23. august 2022 om udlændinges adgang til Danmark (udlændingebekendtgørelsen) fremgår det af § 36, at den der driver hotel, i overensstemmelse med reglerne i persondataloven skal føre kartotek, over alle ankomne udenlandske gæster. 
 
Derfor skal vi af dig som er udenlandsk statsborger bruge følgende:
Fulde navn
Fødselsdato
Nationalitet
Fast bopæl
Ankomstdato
Afrejsedato (skal registreres ved udcheckning)
Type af og nummer på pas eller anden rejselegitimation
 
Bemærk dog, at nordiske statsborgere fra andet nordisk land en Danmark er fritaget for at være i besiddelse af pas eller anden rejselegitimation ved ophold her i landet og ved udrejse herfra til et andet nordisk land. Nordiske statsborgere kan legitimere sig ved forevisning af andre personlige dokumenter såsom f.eks. kørekort og sygesikringsbevis. Registrering af ovennævnte oplysninger foregår ved, at udlændingen personligt skal bekræfte oplysningernes rigtighed ved sin underskrift på en blanket eller lignende. Hotellet skal også ved sin underskrift eller virksomhedsstempel bekræfte, at oplysningerne er korrekte.
 
Special information about you as an overnight guest
According to Danish law, we are required to register all guests staying overnight at our hotels. This information is automatically deleted after 2 years.
 
For Danish citizens:
According to the passport regulation, Danish guests must be registered with their full name, date of birth, and address of residence. The hotel requires photo identification for identity verification.
Rules regarding the registration of Danish guests can be found in § 31 of regulation no. 2693 of 28/12/2021.
 
Therefore, as a Danish citizen, we need the following information from you:
• Full name
• Date of birth
• Permanent address
 
Danish citizens must present photo ID upon check-in. It doesn't have to be a passport; it can also be a driver's license.
 
For foreign citizens:
According to regulation no. 1206 of August 23, 2022, regarding foreigners' access to Denmark (udlændingebekendtgørelsen), § 36 states that the hotel, in accordance with the rules of the Personal Data Act, must keep a register of all arriving foreign guests.
 
Therefore, as a foreign citizen, we need the following information from you:
• Full name
• Date of birth
• Nationality
• Permanent address
• Date of arrival
• Date of departure (to be registered upon check-out)
• Type of and number on passport or other travel documentation
 
Note, however, that Nordic citizens from another Nordic country than Denmark are exempt from holding a passport or other travel documentation when staying in the country and when departing to another Nordic country. Nordic citizens can identify themselves by presenting other personal documents such as a driver's license and health insurance card. The registration of the above information takes place by the foreigner personally confirming the accuracy of the information by signing a form or similar. The hotel must also confirm that the information is correct by signing or stamping with the company seal.